Rozliczenie roczne wspólnoty mieszkaniowej - co powinno zawierać?

Udostępnij

Wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele lokali wchodzących w skład danej nieruchomości. Jest to coraz częściej spotykana forma współzarządzania nieruchomościami mieszkalnymi – z wielu względów cieszy się większą popularnością niż spółdzielnie mieszkaniowe. Wspólnota mieszkaniowa oraz jej członkowie mają liczne prawa i możliwości, ale ma też obowiązki, których musi dopełnić. Jednym z nich jest roczne rozliczenie. Co to jest i co powinno zawierać? Jak je prawidłowo sporządzić?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o własności lokali, zarząd każdej wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do tego, by zwołać do końca marca zebranie członkowskie oraz złożyć roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności. Jednym z jego elementów jest przedstawienie rocznego rozliczenia finansowego.

Aby taki dokument mógł powstać i być prawidłowo sporządzony, niezbędne jest wcześniejsze ogłoszenie regulaminu prowadzenia ewidencji. Dzięki temu członkowie wspólnoty będą poinformowani o obowiązujących zasadach i będą mogli na bieżąco kontrolować, jak prowadzone są finanse wspólnoty. Warto pamiętać, że opracowanie takiego regulaminu nie leży odgórnie w zakresie kompetencji jednej osoby, jaką jest zarządca nieruchomości – musi on uzyskać zgodę właścicieli lokali. Zgoda ta musi przyjąć formę uchwały i zezwalać zarządcy na „określenie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów z, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej”.

Ewidencja prowadzona wedle stworzonego regulaminu jest następnie podstawą do sporządzenia rozliczenia rocznego. Powinno ono zwierać spis przychodów wspólnoty, w skład których wchodzą wpłaty od właścicieli lokali, ale też np. przychody z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych czy powierzchni do prowadzenia działalności handlowo – usługowej w budynkach należących do wspólnoty. Kolejny punkt to koszty ponoszone przez wspólnotę: opłaty za media w częściach wspólnych, za sprzątanie, ochronę, ale też koszty ubezpieczeń i sądowe, jeśli takie zaistniały.
Roczne rozliczenie finansów całej wspólnoty to jeden z dokument ów, jakie musi przygotować zarządca. Kolejnym są rozliczenia indywidualne dla każdego członka wspólnoty dotyczące jego lokalu. Ważne jest, by wyszczególniono też rozliczenie funduszu remontowego.

Dopełnienie powyższych obowiązków jest szalenie istotne z punktu widzenia prawa i musi być wykonane z należytą starannością. Dlatego ważne jest, by zarządzanie nieruchomością, w tym także zarządzanie jej finansami powierzyć kompetentnej i doświadczonej osobie. Firma NAWIGATOR Sodo & Sokół zatrudnia wyłącznie licencjonowanych zarządców nieruchomości, którzy gwarantują, że finanse wspólnoty mieszkaniowej będą uporządkowane i przejrzyste. Warto skorzystać z ich pakietu zarządzania i administrowania nieruchomością, który obejmuje także obsługę finansową.