Regulamin

 1. I. Postanowienia ogólne
  1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady korzystania z serwisu najDOM.pl, zwanego dalej "Serwisem". Przez Serwis należy rozumieć zbiór stron www w domenie o nazwie najdom.pl, umieszczony na stronie głównej http://najdom.pl/.
  2. 2. Administratorem Serwisu jest Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane kontaktowe (adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl.
   Administrator Serwisu zwany jest w dalszej części Regulaminu "Grupa Wirtualna Polska"
  3. 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu (w szczególności komputera lub innego urządzenia pozwalającego na eksploatację zasobów Internetu), oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla eksploatacji zasobów Internetu (np. przeglądarek internetowych).
  4. 4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, w szczególności zdjęć) przysługują Grupa Wirtualna Polska.
  5. 5. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).
  6. 6. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne osoby, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Grupa Wirtualna Polska. W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego użytkownika. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba.
 2. II. Zasady funkcjonowania Serwisu
  1. 1. Celem zasadniczym Serwisu jest udostępnienie użytkownikom możliwości nieodpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich ogłoszeń sprzedaży, najmu nieruchomości lub ich części oraz oferowania innych usług związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania, jakie kategorie usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być oferowane za pośrednictwem Serwisu.
  2. 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna. Wymóg pełnoletniości nie dotyczy takiego korzystania z usług Serwisu, które polega jedynie na przeglądaniu treści ogłoszeń. Wszelkie inne formy korzystania z Serwisu, w szczególności zamieszczanie ogłoszeń, odpowiadanie na treść ogłoszeń i inne formy kontaktowania się z innymi użytkownikami są zastrzeżone dla użytkowników pełnoletnich.
  3. 3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Użytkownik zakładający konto w Serwisie wyraża zgodę na Regulamin również w procesie zakładania konta.
  4. 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest udzielenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie przez Grupa Wirtualna Polska danych osobowych użytkownika w celu upublicznienia ich w ramach Serwisu, wykonywania przez Grupa Wirtualna Polska praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, w celach marketingowych Grupa Wirtualna Polska lub podmiotów trzecich, jak również na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności dotyczącej produktów, usług lub wizerunku Grupa Wirtualna Polska lub podmiotów trzecich.
  5. 5. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach bieżących funkcjonalności Serwisu, ma prawo w szczególności:
   1. a) wyszukiwać ogłoszenia w Serwisie poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania, według zadanych kryteriów,
   2. b) zamieszczać w Serwisie ogłoszenia i załączać do nich fotografie, przy czym zamieszczanie ogłoszeń jest możliwe tylko dla użytkowników posiadających konto, o którym mowa w pkt. III ust. 1 Regulaminu,
   3. c) w przypadku posiadania konta, otrzymywać od innych użytkowników komunikaty za pośrednictwem formularza kontaktowego, na co wyraża zgodę.
  6. 6. Grupa Wirtualna Polska nie uczestniczy w transakcjach zawieranych przez użytkowników Serwisu. Grupa Wirtualna Polska nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Grupa Wirtualna Polska nie ma możliwości weryfikowania wiarygodności osób korzystających z Serwisu. Czynności Grupa Wirtualna Polska ograniczają się do umożliwienia kontaktu podmiotom zainteresowanym nabyciem, najmem lub innymi transakcjami dotyczącymi nieruchomości. Grupa Wirtualna Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub jej niedojścia do skutku oraz innego niewłaściwego (w szczególności niezgodnego z prawem lub zawartym pomiędzy stronami porozumieniem) zachowania się którejkolwiek z jej stron.
  7. 7. Grupa Wirtualna Polska nie weryfikuje ogłoszeń umieszczonych przez użytkowników w Serwisie i nie ma wiedzy o danych składających się na ogłoszenia. Grupa Wirtualna Polska nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść zamieszczanych przez użytkowników ogłoszeń, ich aktualność, za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz zapewniania przez użytkownika w ogłoszeniu o właściwościach, których nieruchomość lub jej część nie posiada. Grupa Wirtualna Polska nie ponosi odpowiedzialności za stanowiące element ogłoszenia fotografie, w szczególności za to, czy dotyczą one faktycznie oferowanej nieruchomości bądź jej części. Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada także za treści komunikatów przesyłanych przez Użytkowników z formularza kontaktowego.
  8. 8. Z tytułu korzystania z Serwisu Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z Serwisu użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem upoważnienia, zgody, zezwolenia.
  9. 9. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek danych, w tym zdjęć, fotografii, z Serwisu i ponownego zamieszczania ich w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku. Nie dotyczy to danych, zdjęć, fotografii zamieszczonych w Serwisie przez użytkownika pobierającego, z zastrzeżeniem postępowania przez tego użytkownika zgodnie z przepisami prawa.
  10. 10. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter Serwisu, Grupa Wirtualna Polska:
   1. a) nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w tym w szczególności zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, o konserwacjach Grupa Wirtualna Polska będzie się starało informować z odpowiednim wyprzedzeniem,
   2. b) zastrzega sobie prawo usunięcia wszystkich lub niektórych ogłoszeń (wszystkich lub niektórych danych składających się na ogłoszenie) zamieszczonych przez jakiegokolwiek użytkownika w Serwisie, w szczególności w przypadku wątpliwości w zakresie uprawnień danego użytkownika do zamieszczenia ogłoszenia, w tym wszystkich lub części danych składających się na ogłoszenie, w Serwisie oraz w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika,
  11. 11. Grupa Wirtualna Polska dochowuje należytą staranność, aby usługa Serwisu funkcjonowała nieprzerwanie. Grupa Wirtualna Polska zastrzega, że dostępność usługi Serwisu wynosi 97% i jest mierzona w minutach przestoju w okresie jednego miesiąca, jako suma wszystkich czasów, w których usługa Serwisu była niedostępna.
  12. 12. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż w ramach Serwisu nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików (zawierających zdjęcia, fotografie) udostępnionych przez użytkowników w Serwisie, toteż sugeruje, by pliki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w Serwisie.
  13. 13. W ramach przewidzianej dla Serwisu funkcjonalności Grupa Wirtualna Polska przewiduje klasyfikacje ogłoszeń przez umieszczających ogłoszenia użytkowników, w szczególności klasyfikacje pozwalające w sposób ogólny scharakteryzować dane ogłoszenie. Zasadniczym celem klasyfikowania ogłoszeń jest ułatwienie innym użytkownikom dotarcia do pożądanych ogłoszeń. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z dokonanym przez Grupa Wirtualna Polska przyporządkowaniem ogłoszenia, może skorzystać z narzędzi reklamacyjnych, o których mowa w pkt IV Regulaminu.
  14. 14. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie ogłoszenia (wszystkie dane składające się na ogłoszenia) zamieszczane w Serwisie oraz wszystkie dane dotyczące wiadomości wysyłanych do użytkowników za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie, w tym treść takich wiadomości, są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich zamieszczenie lub wysłanie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska odpowiednie uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z Serwisu, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.
  15. 15. Grupa Wirtualna Polska udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej abuse@firma.o2.pl w celu zgłaszania przez nich działań innych użytkowników, które są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa.
  16. 16. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż stosowane przy ochronie Serwisu środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.pl. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym Serwisu, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
  17. 17. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy Serwisu nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysyłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w Serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.pl.
  18. 18. Ogłoszenia w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.
 3. III. Zasady zamieszczania ogłoszeń
  1. 1. Umieszczenie ogłoszenia wymaga założenia przez użytkownika konta w Serwisie o określonym przez użytkownika loginie i haśle. Wszelkie dane zamieszczone w Serwisie za pośrednictwem konta użytkownika umieszczone są przez użytkownika dobrowolnie i samodzielnie. Poprzez zamieszczenie ogłoszenia użytkownik wyraża zgodę na upublicznienie jego danych kontaktowych w celu nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami Serwisu, którzy będą zainteresowani jego ogłoszeniem.
  2. 2. Zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie polega na wypełnieniu przez użytkownika odpowiedniego formularza na stronie Serwisu ["Formularz"].
  3. 3. Treść ogłoszeń może zawierać wyłącznie dane wymienione w Formularzu, wśród których znajdują się m.in. dane następujące:
   1. a) dane kontaktowe sprzedawcy/wynajmującego,
   2. b) informacje podstawowe o nieruchomości,
   3. c) opis nieruchomości.
  4. 4. W wypadku sprzedaży i wynajmu nieruchomości, której dotyczy ogłoszenie, zamieszczenie przez użytkownika dokładnych danych ma charakter obowiązkowy i jest warunkiem skorzystania z Serwisu. Za dane takie będą uznawane w szczególności dane wymienione w Formularzu.
  5. 5. Poprzez wypełnienie Formularza użytkownik zezwala Grupa Wirtualna Polska na dokonywanie emisji ogłoszenia w Serwisie, a także na emisję ogłoszenia (lub jego części) w celach marketingowych w innych należących do Grupa Wirtualna Polska serwisach oraz w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, bannery, billboardy.
  6. 6. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie będą publikowane przez maksymalny okres - 30 dni z opcją przedłużenia na kolejne 30 dni. Przedłużenie można powtarzać. W razie braku przedłużenia ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu.
  7. 7. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia dotyczącego poszczególnej nieruchomości.
  8. 8. W ogłoszeniach nie jest dopuszczalne zamieszczanie zdjęć nie dotyczących oferowanej nieruchomości.
  9. 9. Poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie użytkownik oświadcza niniejszym, że posiada wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w ogłoszeniu, w szczególności do załączonych fotografii, a także że posiada wszelkie wymagane przez prawo uprawnienia/zgody/zezwolenia do ich publikacji w Serwisie. Postanowienia zdania poprzedniego dotyczą w szczególności sytuacji, gdy ogłoszenie zawiera materiały chronione prawem autorskim. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu polegające na umieszczaniu w Serwisie fotografii, zdjęć lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich materiałów w Serwisie oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie upoważnień, zezwoleń, zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
  10. 10. Zamieszczając ogłoszenie w Serwisie użytkownik upoważnia Grupa Wirtualna Polska, w takim zakresie w jakim ogłoszenie (lub poszczególne elementy składające się na ogłoszenie, w szczególności zdjęcia, fotografie) stanowi utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim lub prawach pokrewnych, do korzystania z ogłoszenia (poszczególnych elementów składających się na ogłoszenie, w szczególności zdjęć, fotografii) w następującym zakresie:
   1. a) nadawanie za pomocą wizji, przewodowo, bezprzewodowo przez stację naziemną, jakąkolwiek inną stację - wedle uznania Grupa Wirtualna Polska,
   2. b) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnych, w tym do Internetu, udostępnianie w jakikolwiek sposób, w tym w Internecie - wedle uznania Grupa Wirtualna Polska,
   3. c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - wedle uznania Grupa Wirtualna Polska,
   4. d) wykorzystywanie dowolnych fragmentów w innych utworach, w tym audiowizualnych - wedle uznania Grupa Wirtualna Polska,
   5. e) trwałe i czasowe zwielokrotnianie i utrwalanie jakimikolwiek środkami i technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi środkami i technikami, i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji - wedle uznania Grupa Wirtualna Polska,
   6. f) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w szczególności sposobami i według form opisanych w lit. e powyżej.
    Powyższe upoważnienie udzielone jest na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych.
  11. 11. Grupa Wirtualna Polska ma prawo do udzielania podmiotom trzecim dalszych uprawnień (sublicencji) do korzystania z ogłoszeń, w tym poszczególnych elementów składających się na ogłoszenie, w szczególności zdjęć, fotografii, w takim zakresie, w jakim udzielona jest jej licencja zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, w szczególności na wymienionych w nim polach eksploatacji.
  12. 12. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu ogłoszeń (wszystkich elementów składających się na ogłoszenia, w tym fotografii, zdjęć) w Serwisie, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika upoważnień, zgód i zezwoleń, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika upoważnień, zgód, zezwoleń w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie konkretnych ogłoszeń (wszystkich elementów składających się na ogłoszenia, w szczególności fotografii, zdjęć) zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie upoważnień, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
  13. 13. Załączone do ogłoszenia fotografie powinny być wykonane w taki sposób, aby nie przedstawiały nieruchomości lub innych elementów nie objętych ogłoszeniem.
  14. 14. Zakazane jest dołączanie do ogłoszeń fotografii zawierających wizerunek osoby lub osób. Dołączając do ogłoszenia fotografię lub zdjęcie zawierające wizerunek osoby lub osób użytkownik zapewnia, że posiada zgodę tej osoby lub osób na publikację fotografii, zdjęcia w Serwisie oraz zgodę tej osoby lub osób na korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z wizerunku na zasadach opisanych w pkt 10 w celach marketingowych Grupa Wirtualna Polska.
  15. 15. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w nieodpowiednich kategoriach.
  16. 16. Zaniżanie wartości oferowanej do sprzedaży/najmu nieruchomości w treści ogłoszenia i manipulacja słowami kluczowymi w ogłoszeniu uznawane będzie za naruszenie niniejszego Regulaminu.
  17. 17. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, których głównym celem jest promocja firmy, marki, logo użytkownika, witryny internetowej lub osoby trzeciej. Nie dotyczy to zamieszczania informacji o adresie internetowym użytkownika.
  18. 18. Zabrania sie zamieszczania plików graficznych nie obrazujących przedmiotu ogłoszenia np. logo firmy, zdjęcia innych nieruchomości, reklamy itp.
  19. 19. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy.
  20. 20. Treść ogłoszenia oraz sposób korzystania przez użytkownika z Serwisu powinny być zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami "netykiety". Zabrania się w szczególności (co jest rozumiane jako naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
   1. a) rozsyłania do innych użytkowników poprzez udostępnione w Serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron, z zastrzeżeniem działań dozwolonych Regulaminem), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w Serwisie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne, stanowiących zagrożenie oszustwem czy noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji),
   2. b) podszywanie się pod inne osoby,
   3. c) naruszanie tajemnicy korespondencji,
   4. d) naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie materiały, do których posiada odpowiednie prawa) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane),
   5. e) inne zachowanie użytkownika, które jest sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu lub utrudnia innym użytkownikom korzystanie z Serwisu lub utrudnia funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.
  21. 21. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 20 stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego użytkownika wraz z wszystkimi materiałami. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska uprawnione jest do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
  22. 22. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Grupa Wirtualna Polska w zakresie usuwania ogłoszeń (poszczególnych elementów składających się na ogłoszenia), kont i innych treści, Grupa Wirtualna Polska będzie usuwać konta użytkowników, jeśli nazwa konta (login) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Login nie może zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu e-mail; treść loginu nie może naruszać praw osób trzecich.
  23. 23. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu poprzez Serwis przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  24. 24. Grupa Wirtualna Polska ma prawo do usunięcia ogłoszenia użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyn z powodu naruszenia przez użytkownika prawa, Regulaminu i zasad szeroko rozumianej netykiety.
  25. 25. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych materiałów (w szczególności zdjęć) lub innych treści w Serwisie, a także z tytułu korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika upoważnień, zgód, zezwoleń w ich granicach, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Grupa Wirtualna Polska już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Grupa Wirtualna Polska wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Grupa Wirtualna Polska kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści (w szczególności ogłoszeń) w Serwisie.
 4. IV. Reklamacje
  1. 1. Grupa Wirtualna Polska nie zapewnia nieprzerwanego, bezawaryjnego, ciągłego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
  2. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące działalności Serwisu, powinny zostać wysłane na adres e-mail info@najdom.pl lub w formie pisemnej listem poleconym na adres: Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa.
  3. 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Grupa Wirtualna Polska. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. V. Postanowienia końcowe
  1. 1. Regulamin stanowi całość zobowiązań Grupa Wirtualna Polska w stosunku do użytkownika.
  2. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
  3. 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
  4. 4. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż informacje użytkowników udostępnione przez tych użytkowników w ramach Serwisu, podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Każdy użytkownik posiadający konto w Serwisie ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w koncie użytkownika, przetwarzanych przez Grupa Wirtualna Polska, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika).
  5. 5. Korzystanie z udostępnianych w Serwisie danych użytkowników w celach innych niż związane z przeprowadzaniem transakcji, w szczególności ich gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie jest zabronione. Grupa Wirtualna Polska nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
  6. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://najdom.pl/regulamin
  7. 7. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok testu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  8. 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Grupa Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. zamierza z dniem 30.11.2011 r.. przenieść ogół praw i obowiązków Grupy Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O powyższej zmianie użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu oraz ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian na stronie serwisu. Odpowiedni komunikat zostanie również wyświetlony użytkownikowi po zalogowaniu się do konta. W ramach tego komunikatu użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższą zmianę, zaś w przypadku nie wyrażenia takiej zgody użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług świadczonych mu na podstawie Regulaminu w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia wyświetlenia tego komunikatu, poprzez usunięcie konta. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie równoznaczny z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przeniesienie ogółu obowiązków Grupy Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.